Stamo Songz – Ngitomushada lyrics

[Verse 1] Ngamtsandza lomntfwana ngisacala kumubona Ngingenaso nesibindzi kwaphela magama Magama benginawo nje kuphela ekumncoma Ngetama ngetama ngatjela bobhuti bangikhombis’indela yesintfu siSwati NginguMswati lonjani kusoma ngingakwati? Ngiyakhula ngiyaguga, solo anginamufati Ekhaya batali badzinga makoti Tinkhomo tikhona sibaya sigcwele Letinye atisangeni setilala ebaleni Lutsandvo lenginalo ulubon’emehlweni Ngakhuliswa kahle ngacin’engcondvweni abengati kwekutsi ng’tomtfolemfuleni Magam’abobhuti adlala indzima avula